Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (toliau – įstatymas) nustatyta tvarka atlieka savivaldybių administracinę priežiūrą:
1.1.1. tikrina, ar savivaldybės administravimo subjektų teisės aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams;
1.1.2. kai savivaldybės administravimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ar įstatymų, nevykdo Vyriausybės nutarimų, įstatymo nustatyta tvarka reikalauja, kad Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti, o Vyriausybės nutarimai įvykdyti;
1.1.3. neteisėtus savivaldybės administravimo subjektų teisės aktus įstatymo nustatyta tvarka siūlo panaikinti arba pakeisti;
1.1.4. kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės nutarimą, kreipiasi į teismą;
1.1.5. atlieka išankstinę savivaldybės kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą įstatymo nustatyta tvarka;
1.1.6. Vyriausybės atstovui nustačius, kad vadovaujantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, neatitinkančiu Konstitucijos ar įstatymų, yra sudarytas sandoris, kuris pažeidžia viešąjį interesą, taip pat kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pareiškia ieškinį bendrosios kompetencijos teismui dėl viešojo intereso gynimo;
1.1.7. kreipiasi į administracinį teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas, jei mano, kad savivaldybės administravimo subjekto priimti teisės aktai ir veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą;
1.1.8. kreipiasi į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, jei abejoja, ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas ar jo dalis atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą;
1.1.9. kreipiasi į teismą dėl savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų, kurie neatitinka Konstitucijos, įstatymų ar Vyriausybės sprendimų, panaikinimo, jei Laikinojo tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nurodytais atvejais į Vyriausybės atstovą kreipiasi Vyriausybės įgaliotinis;
1.1.10. potvarkiu stabdo savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymą ir neteisėtų bei viešąjį interesą pažeidžiančių sandorių, sudarytų remiantis savivaldybių administravimo subjektų priimtais neteisėtais aktais, vykdymą ir sandorių pasirašymą;
1.1.11. kiekvieną pusmetį Vyriausybės nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai ir viešai šią informaciją paskelbia savo interneto tinklalapyje;
1.2. vykdo kitas įstatymuose nustatytas funkcijas.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų darbo viešojo administravimo srityje patirtį arba aukštąjį universitetinį teisinį, arba viešojo administravimo išsilavinimą ir ne mažesnę kaip trejų metų darbo viešojo administravimo srityje patirtį;
2.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius valstybės valdymą, aukštesniųjų administracinių vienetų valdymą, savivaldybių institucijų darbo organizavimo tvarką ir veiklą bei jų santykius su valstybės institucijomis ir įstaigomis;
2.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo ir Vyriausybės atstovo tarnybos darbą;
2.5. gebėti formuluoti problemas, operatyviai priimti sprendimus;
2.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, būti gerai susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis bei dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis Microsoft Word, Outlook Express, Microsoft Excel;
2.7.mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą B1 lygiu (pagal Europass).