Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties bakalauro ir magistro ar vientisųjų teisės studijų krypties magistro ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį savivaldybių administracinės priežiūros srityje;

6.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook Express programomis;

6.4. mokėti naudotis organizacine technika ir telekomunikacijų priemonėmis;

6.5. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktas, reglamentuojančius savivaldybių administracinę priežiūrą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybių funkcijų įgyvendinimą;

6.6. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti raštus, ieškinius, prašymus, pareiškimus teismui, teisės aktų projektus;

6.7. mokėti atlikti savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisinį įvertinimą;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.9. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.10. mokėti sklandžiai bei taisyklingai gramatiškai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina, ar Panevėžio apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės sprendimams;

7.2. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų, Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo teikimo projektą;

7.3. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;

7.4. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, rengia pareiškimo administraciniam teismui, kad būtų apgintas viešasis interesas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalį, projektą;

7.5. nustatęs, kad remiantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, neatitinkančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, yra sudarytas sandoris savivaldybės vardu ir tas sandoris pažeidžia viešąjį interesą, taip pat kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, rengia bendrosios kompetencijos teismui ieškinio dėl viešojo intereso gynimo pagal Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį projektą;

7.6. iškilus abejonėms dėl savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalis) atitikimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, rengia pareiškimo administraciniam teismui dėl norminio akto tyrimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį, projektą;

7.7. tikrina savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktų teisės aktų projektų teisėtumą;

7.8. rengia Vyriausybės atstovo potvarkių projektus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais;

7.9. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą aktą pakeisti ar panaikinti, įstatymų nustatyta tvarka rengia medžiagą ir procesinio dokumento projektą atitinkamos kompetencijos teismui;

7.10. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo reikalavimą ir atsisakius jį vykdyti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka rengia pareiškimo dėl šio administravimo subjekto neveikimo projektą;

7.11. Vyriausybės atstovui įgaliojus, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja jį visose teismo įstaigose ir atlieka atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, nurodytus duotame įgaliojime;

7.12. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja Panevėžio apskrities savivaldybių kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ir Vyriausybės sprendimų;

7.13. rengia atskirųjų, apeliacinių, kasacinių skundų rengimą ir užtikrina jų tinkamą pateikimą laiku;

7.14. kontroliuoja rengtų Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų ir potvarkių vykdymą;

7.15. Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, teikia motyvuotus siūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų dokumentų projektus;

7.16. konsultuoja savivaldybių institucijų atstovus, rengiančius teisės aktų projektus, teisiniais klausimais;

7.17. seka ir analizuoja situaciją kuruojamose savivaldybėse ir pataria Vyriausybės atstovui kuruojamų savivaldybių administracinės priežiūros klausimais;

7.18. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

7.19 padeda rengti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos

savivaldybių asociacijai;

7.20. tvarko kuro apskaitos dokumentus, pildo kelionių lapus;

7.21. sudaro įstaigos dokumentacijos planus ir dokumentų registrų sąrašą;

7.22. Kontroliuoja bylų sudarymą pagal Vyriausybės atstovo patvirtintus dokumentacijos planus;

7.23. tvarko nuolat ir ilgai saugomus dokumentus, rengia jų apskaitos dokumentus;

7.24. rengia išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės;

7.25. vykdo ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Vyriausybės atstovo pavedimus.